Marka Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

18
Ara
Marka Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Marka Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • admin
  • 3186 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

A) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği B) Tescil edilecek markanın kullanılacağı (Mal ve Hizmet Sınıfları Listesi)C) Faaliyet belgesi (İştigal belgesi)

Ticaret odası, Sanayi odası,Ticaret sicili, Vergi dairesi ya da Esnaf sicilinden alınacak; başvuru sahibinin imalat ticaret ya da herhangi bir hizmet işi ile uğraştığını gösterir belge.D) ÖZEL VEKALETNAME E) Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu) MARKA İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER VE GEREKLİ BELGELER A- Yenileme
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesi aslıB- Devir
a- Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Devir alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise devir alana ait vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesi aslıC- Lisans
a- Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Lisans alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise lisans alana ait vekaletname

D- Adres Değişikliği
a- Marka tescil belgesi aslı
b- Vekil var ise yeni adrese göre düzenlenmiş vekaletname
c- Harç ve ücret ödendi belgesi aslıE- Unvan Değişikliği
a- Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesiF- Nevi Değişikliği
a- Nevi değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesiG- Şirket Birleşmesi
a- Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti
b- İştigal belgesi
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesiH- Veraset ile İntikal
a- Mahkeme kararı
b- Marka tescil belgesi
c- Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)
d- İştigal belgesi
e- Harç ve ücret ödendi belgesiI- İptal
a- Vekil var ise vekaletname (Noter tasdikli asıl)
b- Harç ve ücret ödendi belgesiJ- Tescil Bel. Sureti
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesiMARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜRELERİ
Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 15-18 ay içinde tamamlanmaktadır.A-) Araştırma ve inceleme süresi
T.P.E tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 8-9 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.C-) Tescil aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve T.P.E.’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 3-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır.

HER MARKA TESCİL EDİLEBİLİR Mİ?
Hayır.
Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler,
Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,
Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar,
Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
Paris Sözleşmesi’nin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,
Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,
Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar, redde neden olabilecek işaretler ve markalar,
tescil edilemez.

MARKA TESCİLİNİN MARKA SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?
Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli
markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.
Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR?
Marka başvurusunda bulunmak isteyen kişi, “Türk Patent Enstitüsü, Necatibey Caddesi No:49 06430 Kızılay-ANKARA” adresine başvurur.

MARKA BAŞVURUSUNDAN ÖNCE TESCİLİ İSTENEN MARKANIN BAŞKASI ADINA TESCİLLİ OLUP OLMADIĞI ÖĞRENİLEBİLİR Mİ?
Evet. Araştırılması istenen her marka için,Türk Patent Enstitüsü’ne belli bir ücret ödenmesi koşuluyla marka araştırılması yaptırılır ve sonuç rapor olarak araştırma isteyen kişi veya kuruluşa verilir.

TESCİL EDİLEN MARKA KAÇ YIL SÜRE İLE KORUNMAKTADIR?
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

TESCİLLİ MARKAYI KULLANMAMANIN SONUCU NEDİR, HANGİ HALLERDE MARKA İPTAL EDİLİR?
Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir.

TÜRKİYE’DE TESCİL EDİLEN MARKANIN TÜM DÜNYADA GEÇERLİ OLACAĞI DÜŞÜNCESİ KAMUOYUNDA YAYGINDIR. BU DOĞRU MUDUR?
Hayır. Bir ülkede tescil edilen markanın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi kamuoyunda yaygın da olsa veya olumlu bir yaklaşım gibi görülse de doğru değildir. Her ülkenin sınai haklarla ilgili yasaları vardır. Bu yasalar önde gelir.
Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun içindir ki, marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.
Ülkemizde bir işaret ancak tescil ettirilirse marka olarak hüküm ifade etmekte ve yasal olarak korunmaktadır. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka tescili söz konusudur.

ULUSLARARASI MARKA NEDİR, NASIL TESCİL ETTİRİLİR?
Madrid Protokolü, markaların uluslararası tescilini öngörmektedir. Bunun için de, Madrid Protokolü’ne üye ülke yurttaşları, belirlenen koşullarda markalarını uluslararası marka olarak tescil ettirebilirler. Başvuru anında uluslararası markanın hangi ülkelerde tescili isteniyorsa, o ülkelerin belirtilmesi gereklidir. Uluslararası tescil başvurusu, Protokol’e bağlı akit taraflar için belirli bir formun(MM2 formu) doldurulmasıyla yapılmakta ve ilgili menşe ofise yapılmış olan ulusal başvuru ya da tescil numarası ve tarihi bildirilmektedir.
Madrid Protokolü’ne üye ülkelerin listesi ve başvuru ile ilgili geniş bilgi için Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü’nün amaçları, temel özellikleri ve avantajlarını kapsayan kitapçıktan yararlanılabilir.

TOPLULUK MARKASI NEDİR?
Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir markadır. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler. Topluluk markası almak için, İspanya’nın Alicante şehrinde bulunan Topluluk Marka Ofisi(OHIM)’ne veya bu maksatla Topluluk üyesi ülkelerin Marka tescili işlemini yapan ofislerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

MARKA BAŞVURU İLE TESCİL BELGELERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR VE DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR, BUNLARIN ENSTİTÜ’YE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR?
Evet. Marka tescil belgesi ile elde edilen hak devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset ve intikal, rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için Marka siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için de, bu değişiklikler Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir.

MARKANIZI YABANCI ÜLKELERDE NASIL TESCİL ETTİREBİLİRSİNİZ?
Türkiye dışındaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yapılacak ülkenin Paris Sözleşmesi yada Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na üye olması; bu anlaşmalara taraf olmamakla birlikte, karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış veya tanıdığını yazılı olarak beyan etmiş ülkelerden olması gerekir.
Marka, her ülkenin ulusal yasaları ile tescil edilir ve korunur.

TESCİLLİ MARKA TAKLİT EDİLİYORSA NE YAPILMALIDIR?
Markası taklit edilen marka sahibi, adli mahkemelere başvurmalıdır.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ EDİLMESİ HALİNDE VERİLECEK CEZALAR NELERDİR?
Suçun niteliğine göre;
Bir yıldan dört yıla kadar hapis,
Üçyüzmilyon liradan bir milyara kadar para,
İşyerinin kapatılması ve ticaretten men,
cezaları uygulanmaktadır. (*)28.07.1999 tarih ve 4421 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile (Madde 4 b/9) 01.01.1994 ila 31.12.1998 tarihleri arasında yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekiz kat arttırılmıştır.