Marka Tescili Hakkında

03
Ara
Marka Tescili Hakkında
Marka Tescili Hakkında
  • admin
  • 2480 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Marka Tescili Hakkında

M1: Marka nedir?

Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları ve ya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, etiketler ve ya bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir

M2: Marka tescilinin marka sahibine sağladığı haklar nelerdir?
Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı ve ya benzer mal ve ya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek ve ya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir.
Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir.
Tescilli olmayan markalar, markaların tescili ve korunması hakkında yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.

M3: Markalar üzerinde kullanılan işaretler ne anlama gelir?
Bir markanın yanında ®, ™, SM ve ya benzer sembollerin kullanımı bir zorunluluk değildir ve ek bir yasal konuma sağlamaz. Bununla birlikte bu tür kullanımlar, söz konusu işaretin bir marka olduğu konusunda başkalarını bilgilendirmenin, dolayısıyla ihlalcileri ve taklitçileri uyarmanın uygun bir yolu olabilir. ™ sembolü bir işaretin marka olduğunu gösterirken ® sembolü marka tescil edildiği zaman kullanılır. Hizmet markaları için ise SM sembolü kullanılır.

M4: Marka tescilini engelleyen temel sebepler nelerdir?
– Ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
– Aynı ve ya aynı türdeki mal ve ya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ve ya daha
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ve ya ayırt edilemeyecek kadar
benzer olan işaretler,
– Tescili talep edilen mal ya da hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç,
değer, coğrafi kaynak belirten işaretler
– Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve ya belirli bir meslek, sanat ve ya ticaret
grubuna mensup olanları ayırt etmeğe yarayan işaret ve adları münhasıran ve ya esas
unsur olarak içeren markalar,
– Tescili talep edilen ürünün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini ve ya bir teknik
sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini ve ya mala asli değerini
veren işaretler,
– Mal ve ya hizmetin niteliği, kalitesi ve ya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda
halkı yanıltıcı nitelikteki işaretler,
– Ülke bayrakları, WIPO Uluslar arası Bürosu’na korunması için iletilmiş olan ordu ve
ya hanedanlık armaları, ülkelerin ve uluslar arası kurumların damgaları ve amblemleri,
– Dini değerleri ve sembolleri içeren işaret ve adlandırmalar,
– Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaret ve adlandırmalar,
marka olarak tescil edilemez.

M5: Marka tescili zorunlu mudur?
Markaların tescili zorunlu olamamakla birlikte, tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Bu nedenle faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.

M6: Marka tescilini kim verir?
Türkiye’de marka tescilini veren için tek yetkili kuruluş Türk Patent Enstitüsü’dür.

M7: Markanın koruma süresi kaç yıldır?
Tescil edilen bir marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık sürelerlef yenilenmek suretiyle tescilli bir markanın sınırsız bir süre ile korunması mümkündür.
Yenileme talebi koruma süresinin sona ermesinden önceki 6 ay içerisinde yenileme talebi yapılmayan markalar için, ek ücret ödemek şartıyla, 10 yıllık sürenin sona ermesinden sonraki 6 aylık süre içerisinde de yenileme talebi yapılabilir.

M8: Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda olası cezalar nelerdir?
Markanın tescili markaya kendiliğinden koruma sağlamamakta sadece bir hakkın tespiti ve tescili işlevi görmektedir. Dolayısıyla, markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde açacağı davalarla, tescilli markadan kaynaklanan haklarına dayanarak ihlalleri önlenmesi gerekmektedir.
Suçun niteliğine bağlı olarak 1-4 yıl hapis, 15.570-51.150 YTL para, 1 yıldan az olmamak kaydıyla işyerinin kapatılması ve bir yıla kadar ticaretten men cezaları verilebilir.

M9: Madrid sistemi nedir, avantajları nelerdir?
Türkiye 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren markaların uluslar arası tesciline ilişkin Madrid Protokolü’ne taraf olduğu için Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler ve ya Türkiye’de ticari ve ya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 73 ülkede ve Avrupa Topluluğu Markası (CTM) başvurusunda bulunabilirler, Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvurular tescil talep edilen her bir ülke de ayrı ayrı incelenerek, tescil edilip edilmeyeceğine ilgili ülke yasaları çerçevesinde karar verilir.
Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru talebinde bulunabilmek için Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markaya sahip olunması ve uluslararası başvurunun bu markayla uyumlu bir şekilde yapılması gereklidir.
Madrid Sisteminin kullanmanın avantajları,
– Tek ücret ödeyerek,
– Tek bir dilde
– Tek bir başvuru yaparak,
sisteme taraf olan ülkelerin tamamında geçerli başvuru yapabilme imkânı vermesidir. Uluslararası marka ile ilgili daha sonraki işlemler de tek bir işlemle yürütülür.