Markaların Tescil İşlemleri

06
Kas
Markaların Tescil İşlemleri
Markaların Tescil İşlemleri
  • admin
  • 2420 Views
  • 0 Comment
  • No tags

1- BAŞVURU ŞEKLİ

Bir markayı tescil ettirmek isteyen kimse ister gerçek ister tüzel kişi olsun , önce Enstitüye başvuracak , bu konudaki KHK 23. Maddedeki şartlara uygun olarak başvurusunu yapacaktır.

2- İDARİ İŞLEMLER

Marka tescil istemi ile usulüne uygun bir başvuru yapılmış olması halinde , Enstitü bu başvuruyu inceler. KHK 23. Maddede belirtilen şartlar bakımından eksiklik görürse bunları tamamlaması için başvuru sahibine 3 aydan az olmamak üzere süre verir. Bu sürede ve gerektiğinde 1 ay daha uzatılabilecek süre içinde noksanlar tamamlanmazsa veya başvurunun mevzuattaki hükümlere aykırı düştüğü görülürse marka tescil istemi reddedilir.

Belgeler tamam ve başvuru mevzuata uygunsa ve itiraz yok veya varit değilse , marka tescil istemi kabul edilerek marka sicile tescil edilirse resmi sınai mülkiyet gazetesinde ilan olunur ve istek sahibine marka tescil belgesi verilir.

3- MARKA TESCİL BAŞVURUSUNUN REDDİNE SEBEP OLACAK MUTLAK NEDENLER

n Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan , çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen , baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler
n Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar
n Ticaret alanında cins , çeşit , vasıf , kalite , miktar , amaç , değer , coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği , hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar
n Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan , kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler
n Mal veya hizmetin niteliği , kalitesi veya üretim yeri , coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar
n Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine göre reddedilecek markalar
n Paris sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren , tarihi , kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar , amblemler veya nişanları içeren markalar
n Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesine göre tanınmış markalar
n Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar
n Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar

Marka tescilinin reddine sebep olabilecek mutlak nedenlerin bir istisnası vardır. Şöyle ki , bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise tescili reddedilemez.

Marka sicili alenidir , tescil işlemi ilan edilmekle kamuya duyurulduğu gibi ilgililer tarafından da sicil incelenebilir. Tescilin ilanı ile markanın yasal korunması başlar. Markaların tescili ve ilanı ile başlayan 10 yıllık koruma süresinin bitmesinden itibaren her defasında 10 yıllık müddet için yenilenebilir. Yenileme ihtiyaridir. Ancak yenilemek isteyen marka sahibinin , marka himaye süresinin bitmesinden itibaren 6 ay içinde yenileme isteminde bulunması gerekir. Bu durumda yenileme evvelki himaye süresinin bittiği tarihten itibaren geçerli olur.